วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

พลังปตท. พลังงานเพื่อคนไทย


พลังงานเพื่อคนไทย

พลังเพื่อคนไทยถ้าเราสังเกตให้ดีๆ จะพบว่า ระยะนี้ปตท.มีความพยายามเป็นอย่างมากที่จะผลักดัน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  ’TAGNOC’  อันเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นย้ำถึงความเป็นสีเขียว พลังงานที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความล้ำหน้าทางนวัตกรรม เทคโนโลยีและ องค์ความรู้ผ่านทางงานวิจัยยุคใหม่ อันสอดคล้องกัน ทำให้เกิดเป็น นวัตกรรมสีเขียว หรือ บริการสีเขียว และการบริโภคพลังงานของพลโลก ที่หันมาใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  สวนทางกับแหล่งพลังงานธรรมชาติที่นับวันมีแต่จะลดลง และมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ  และนี่เป็นโจทย์ที่ต้องหาทางแก้ไข และเป็นที่มาของคำว่าพลังงานเพื่อคนไทย อย่างแท้จริง
เริ่มต้นจากปัญหาสภาวะโลกร้อน ซึ่งตอนนี้มีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ และก็ได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน อันนำไปสู่ บทบาทสำคัญของ ปตท. รักโลกกับปตท.ที่จะผลักดันโครงการ Green ให้ออกมาเป็นรูปธรรมมากที่สุด และจากจุดนี้เอง จึงได้มีการกรอบแนวทางขึ้น และกำหนดอย่างชัดเจนถึง ความหมายของคำว่า Green รวมไปถึงเรื่องของเวลาว่าเมื่อไหร่ ทั้งมีเป้าหมายอย่างไร ซึ่งในที่นี้ มุงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ และ การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเอง
พลังงานเพื่อคนไทย เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เน้นย้ำในเรื่องของวัตถุดิบตั้งต้น อย่างวัตถุดิบที่ไม่ใช่เชื้อเพลังฟอสซิล เช่นพลังงานชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการปลูกปาล์ม, พลังงานชีวมวลจากเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่สองและสาม เช่น มันสำปะหลังและ สาหร่าย และสุดท้ายเรื่องของพลังงานหมุนเวียน อย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทั้งหมดนี้ ก่อให้เกิด เคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นพลาสติกชีวภาพ เชื่อเพลิงชีวภาพ และน้ำมันหล่อลื่นชีวภาพ เป็นต้น  เพื่อเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตามวิถีสีเขียว ของปตท
พลังงานเพื่อคนไทย เพื่อสร้างความยั่งยืนของระบบนิเวศ
เราเน้นย้ำในเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงและวัตถุดิบตั้งต้นที่สะอาด อย่างก๊าซธรรมชาติ สำหรับ ยานยนต์ และถ่านหินสะอาด ซึ่งก่อให้เกิดเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างบลูแก๊สโซฮอล์ ซึ่งทั้งหมดนี้ ช่วยสร้างความยั่งยืนให้ระบบนิเวศ อันเป็นการอนุรักษ์พลังงานเพื่อคนไทยอย่างแท้จริง
พลังงานเพื่อคนไทย 2
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ทาง ปตท. ยังตอกย้ำถึงการเป็นนักอนุรักษ์โลกจากโครงการ ปลูกป่า ที่จะมีเพิ่มเติมอีก 1 ล้านไร่ ระหว่างปี 2556 – 2565 อีกด้วย รวมไปถึงการฟื้นฟูผืนป่าเดิมอีก 1 ล้านไร่ เพื่อเพิ่มปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นี่แหละ จึงสมกับคำกล่าวที่ว่า ปตท. พลังงานเพื่อคนไทย อย่างแท้จริง